Action computer games

logonomy-1706680776388

درباره این سایت

سایت ایرانیان گیم سعی برای گذاشتن بهترین بازی برورزترین و همه سبک ها قرار دهد این سایت در حال توسعه است که اتمام ساخت تا یک سال به طول بی انجامد علت دیر کرد ساخت ایرنیان گیمز این است که این شرکت پشتیانی کمی این سایت در حال ساخت سایت اصلی ما به توسعه دهندگان هوش مصنوعی هستیم 

فهلا ساخت این سایت به تعویق می افتد یا ممکن است که کلا از دسترس خارج شود